Ogólne warunki sprzedaży

Lędziny, dnia 04-08-2021

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez: SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach 43-140, ul. Łanowa 6, NIP: 6462936489, KRS: 0000536071, REGON 360371252, zwaną dalej „Sprzedającym”.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym. Na potrzeby niniejszych OWS definiuje się, że „Kupującym” jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Kupującym nie jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego
4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego, jako załącznik do umów partnerskich, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.slavi.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji OWS.
5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.slavi.pl, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet, jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki przekazywane przez Sprzedającego mają charakter materiałów do testów produkcyjnych, poglądowych i wystawienniczych. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w procesach technologicznych.
2. Ceny podawane w ofertach wysyłanych kontrahentom pocztą elektroniczną są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedawcę o ich zmianie, lub do czasu określonego w ofercie lub korespondencji e-mail.
3. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego, którego przyjęcie do realizacji zostało potwierdzone przez Sprzedającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Strony umówiły się na zapłatę zaliczki, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego.
5. Brak odbioru towaru w określonym terminie może być traktowany jako anulowanie tego zamówienia i Sprzedający ma prawo zastosować zapisy § 4 ust. 6§ 3. Warunki płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
3. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Sprzedającego (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty ceny lub zwrotu towarów niezapłaconych. Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego od Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.
5. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości wynikającej z poniesionych kosztów.
8. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od dokonania zaległych płatności należności głównych i ubocznych a także od przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień Kupującego.
10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
11. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, numer NIP Kupującego (lub odpowiednik), asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedającym formę i termin płatności oraz być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Sprzedający może dopuścić do realizacji zamówienie złożone przez Kupującego w formie telefonicznej, w którym wartość zamówionego towaru nie przekracza kwoty pięć tysięcy złotych netto.
2. Sprzedający może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży oraz potwierdza cenę, termin i warunki dostawy towaru.
3. Sprzedający jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie Sprzedający dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający ma obowiązek poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
5. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §4 ust.1 OWS.
6. Anulowanie (odwołanie) zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulowania zamówienia – nie większymi niż wartość zamówienia. Sprzedający może obciążyć Kupującego za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto.§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedającego na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego (wydania rzeczy) jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedającego, wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego jest magazyn Sprzedającego.
3. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem lub w soboty, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy lub odrębnych pisemnych porozumień ze Sprzedającym. Paczki niestandardowe będą wyceniane indywidualnie.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru. W przypadku ustalenia nieprawidłowości w otrzymanym towarze Kupujący jest zobowiązany sporządzić wraz z kierowcą protokół, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) Sprzedającemu zastrzeżenia oraz przekazać sporządzony protokół. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. Niezależnie od sporządzenia protokołu Kupujący winien zażądać od kierowcy dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub niekompletności przesyłki w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika i Sprzedającego.
5. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami przechowania, w wysokości 12% w skali roku wartości zamówionego towaru, należnymi Sprzedającemu odpowiednio za każdy jeden dzień przechowywania towaru.
7. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 4 ust 6.§ 6. Opakowanie

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i przygotowany do transportu.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe lub palety euro jedno i wielorazowe oraz jednorazowe.
3. Koszt palet jest wliczony w cenę towaru.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo doliczenia do kosztów pakowania opłaty recyklingowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej niezwłocznie po wykryciu powodów reklamacji.
2. Dopuszcza się do plus/minus 3% rozbieżność ilościowej, oraz do plus/minus 3% rozbieżność jakościowej (towar wadliwy, rozmiar, kształt, materiał odbiega od wcześniej określonych parametrów).
3. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
- dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu rozładunku towaru; - dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru. Każda reklamacja wymaga pisemnego protokołu, sporządzonego w dniu rozładunku towaru wraz z kierowcą dokonującym dostawy.
4. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie do 3 dni od daty dostawy, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić wystawienie dokumentu korygującego na wartość wadliwego towaru. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedającego jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zastosowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
- Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi
- Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.
11. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
13. Na podstawie Art 558 KC Rękojmia została wyłączona lub ograniczona.
14. Warunki gwarancji i naprawy gwarancyjnej stanowią treść załącznika nr 1 do niniejszych OWS, dostępne są na stronie www.slavi.pl§ 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umów jest SLAVI sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach (43-140) ul. Łanowa 6 (dalej: Spółka), tel. 32 780 19 49, mail: biuro@slavi.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
dla realizacji umowy – na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b) RODO jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO w związku z przepisami szczególnymi jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – takich jak:
prowadzenie działań marketingowych
ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W zakresie danych przetwarzanych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, jeśli przemawia za tym Pani/Pana szczególna sytuacja.
Podanie danych w powyższych przypadkach jest odpowiednio wymogiem umownym lub ustawowym. Bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować umowy.

Kiedy wyrazi Pani/Pan na to swoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych na wskazany przez Panią/Pana adres mailowy lub numer telefonu. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody odbywa się na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy.
Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze,
podmiotom świadczącym usługi audytu,
podmiotom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
bankom w zakresie realizacji płatności,
operatorom pocztowym i kurierom,
Może się również zdarzyć, że Pani/Pana dane osobowe będziemy musieli przekazać podmiotom i organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu także prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.
2. OWS stosuje się również do zamówień opatrzonych klauzulą automatycznego ponowienia.
3. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego www.slavi.pl reguluje osobny regulamin dostępny pod wskazanym powyżej adresem sklepu.
3. Kupujący jest zobowiązany nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących przedsiębiorstwa Sprzedającego, a stanowiących jego tajemnicę handlową (tj. np. danych handlowych, finansowych, technicznych, technologicznych itp., nie ujawnionych publicznie). Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawne nakazują ujawnienie tajemnicy handlowej odpowiednim władzom. Zakaz ten obowiązuje Wykonawcę zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej ustaniu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
6. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
7. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
8. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedający o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i/lub adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne z upływem 14 dni od nadania przesyłki.
10. OWS wchodzi w życie z dniem 04-08-2021 i obowiązuje bezterminowo.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWS w każdym momencie, bez konieczności uzasadniana zmian.
12. W przypadku zmiany OWS Sprzedający poinformuje o tym poprzez publikację tekstu jednolitego OWS na stronie internetowej www.slavi.pl.
13. Jeżeli nie postanowiono inaczej zmiany w OWS wchodzą w życie z dniem publikacji tekstu jednolitego OWS na stronie internetowej www.slavi.pl.