Ogólne warunki sprzedaży

Lędziny, dnia 01-01-2018


Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez: SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach 43-140, ul. Łanowa 6, NIP: 6462936489, KRS: 0000536071, REGON 360371252.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Kupującym. Na potrzeby niniejszych OWS definiuje się, że „Kupującym” jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego
4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego, jako załącznik do umów partnerskich, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.slavi.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji OWS.
5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.slavi.pl, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet, jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki przekazywane przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mają charakter materiałów do testów produkcyjnych, poglądowych i wystawienniczych. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w procesach technologicznych.
2. Ceny podawane w ofertach wysyłanych kontrahentom pocztą elektroniczną są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o ich zmianie, lub do czasu określonego w ofercie lub korespondencji e-mail. 3. Ceny podawane przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani jeżeli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.

§ 3. Warunki płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
3. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty ceny lub zwrotu towarów niezapłaconych. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego od Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
5. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty, SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty, SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości wynikającej z poniesionych kosztów.
8. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może uzależnić wykonanie zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od dokonania zaległych płatności należności głównych i ubocznych a także od przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień Kupującego.
10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
11. Kupującemu nie służy wobec SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, numer NIP Kupującego (lub odpowiednik), asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa formę i termin płatności oraz być podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może dopuścić do realizacji zamówienie złożone przez Kupującego w formie telefonicznej, w którym wartość zamówionego towaru nie przekracza kwoty pięć tysięcy złotych netto.
2. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży oraz potwierdza cenę, termin i warunki dostawy towaru.
3. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma obowiązek poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
5. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §4 ust.2 OWS.
6. Anulowanie (odwołanie) zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulowania zamówienia – nie większymi niż wartość zamówienia.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (wydania rzeczy) jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wówczas miejscem wykonania świadczenia przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest magazyn SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
3. Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego specjalnym samochodem lub w soboty, Kupujący płaci według obowiązującej dla tych dostaw taryfy lub odrębnych pisemnych porozumień ze SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru. W przypadku ustalenia nieprawidłowości w otrzymanym towarze Kupujący jest zobowiązany sporządzić wraz z kierowcą protokół, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzeżenia oraz przekazać sporządzony protokół. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. Niezależnie od sporządzenia protokołu Kupujący winien zażądać od kierowcy dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub niekompletności przesyłki w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika i SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
5. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności.
6. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami przechowania, rocznie w wysokości 12% wartości zamówionego towaru, należnymi SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa odpowiednio za każdy jeden dzień przechowywania towaru.
7. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 4 ust 6.

§ 6. Opakowanie

1. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i przygotowany do transportu.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety wielorazowe lub palety euro jedno i wielorazowe oraz jednorazowe.
3. Koszt palet jest wliczony w cenę towaru.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wykryciu powodów reklamacji.
2. Dopuszcza się do plus/minus 3% rozbieżność ilościowej, oraz do plus/minus 3% rozbieżność jakościowej (towar wadliwy, rozmiar, kształ, materiał odbiega od wcześniej określonych parametrów).
3. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
- dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu rozładunku towaru;
- dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru. Każda reklamacja wymaga pisemnego protokołu, sporządzonego w dniu rozładunku towaru wraz z kierowcą dokonującym dostawy.
4. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie do 3 dni od daty dostawy, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić wystawienie dokumentu korygującego na wartość wadliwego towaru. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zastosowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
- Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi
- Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.
11. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
13. Na podstawie Art 558 KC Rękojmia została wyłączona.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
4. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i/lub adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne z upływem 14 dni od nadania przesyłki.
7. OWS wchodzi w życie z dniem 01-01-2018 i obowiązuje bezterminowo.
8. SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień OWS w każdym momencie, bez konieczności uzasadniana zmian.
9. W przypadku zmiany OWS SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poinformuje o tym poprzez publikację tekstu jednolitego OWS na stronie internetowej www.slavi.pl.

Jeżeli nie postanowiono inaczej zmiany w OWS wchodzą w życie z dniem publikacji tekstu jednolitego OWS na stronie internetowej www.slavi.pl.