Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej rozporządzenie)z dnia 27 kwietnia 2016 r., przekazujemy następujące informacje:

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ( dalej „Spółka”) z siedzibą w Lędzinach 43-140, ul. Łanowa 6 sprzedawca elementów złącznych oraz narzędzi pneumatycznych i usług z tym związanych oraz operator strony internetowej slavi.pl, oraz slavi.sklep.pl

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail : kontakt@slavi.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas składania zamówienia lub w związku z realizacją sprzedaży towarów i usług.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy z Państwem ( art 6 ust1. lit.b rozporządzenia ), w tym do

- sprzedaży towarów i usług
- zlecenia transportu do Państwa
- obsługi reklamacji, gdy złożą Państwo reklamację
- obsługi zgłoszeń które Państwo do nas kierują
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem sprzedaży towarów i usług ( e-mail, telefon)

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych( art 6 ust1. lit.c rozporządzenia ).

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Spółki” ( art 6 ust1. lit. f rozporządzenia ):

- prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów i usługach
- kontaktowania się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji ( e-mail, telefon)
- windykacja należności, prowadzenie postępowań sadowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie Państwa zgody , przetwarzamy dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www.slavi.pl, oraz www.slavi.sklep.pl
- prowadzenie analiz statystycznych Państwa ruchu na stronie www.slavi.pl, oraz www.slavi.sklep.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili,w przypadku strony internetowej poprzez zmiany w Państwa przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Do realizacji sprzedaży towarów lub usług wymagamy podania danych, które muszą znaleźć się na fakturze. Wymagamy również podania przez Państwa następujących danych osobowych:

- adres e-mail, telefon kontaktowy, imię i nazwisko. - Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy sprzedaży. - Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie mają państwo uprawnienia wobec „Spółki” w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz mogą Państwo skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez „spółkę” ; wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku
- ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważą Państwo , że dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony
- lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz,
- gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom spedycyjnym, możemy je także przekazać do biura rachunkowego lub kancelarii prawnej w celu windykacji należności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z sprzedażą towarów lub usług
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalny okres przechowywania to 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym „Spółka” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).