<div class="block-categories"> <ul class="category-top-menu"><li><a class="text-uppercase h6" style="color:#562828;font-weight:bold;font-size:23px;" href="/content/2-serwis">Serwis</a></li> <li class="formularz-zgloszeniowy"><a href="/content/18-formularz-zgloszenia-naprawy">Formularz zgłoszenia naprawy</a></li> <li><a href="/content/16-warunki-gwarancji">Warunki gwarancji</a></li> <li><a href="/content/15-regulamin-napraw-gwarancyjnych-i-pogwarancyjnych">Regulamin napraw</a></li> <li><a href="/pdf/formularz_naprawy24092018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Karta zgłoszenia naprawy [PDF]</a></li> </ul><p></p> <p></p> <p><img src="/img/cms/baner-serwis_03.png" alt="" width="375" height="159" /></p> <p></p> </div>

Certyfikaty

Jakość

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Tychy, dnia [03-04-2019]


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, reguluje zasady dokonywania przez: SLAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach (43-140), przy ul. Łanowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000536071, NIP: PL6461314449 REGON: 273269762 www.slavi.pl e-mail: biuro@slavi.pl (zwaną dalej: SLAVI) napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
1.2.Regulamin zamieszczony jest na wskazanej powyżej stronie internetowej SLAVI.
1.3.Regulamin ma zastosowanie do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń, dla których SLAVI: był sprzedawcą i jest podmiotem zobowiązanym do napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych, lub w stosunku, do których na podstawie porozumień z: FAR S.r.l z siedzibą w Quarto Inferiore (Włochy), Via Giovanni XXIII 2, jest podmiotem świadczącym usługi napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.
1.4. Zlecenie przez Klienta naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu.
1.5.Warunkiem rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia naprawy, które może zostać dokonane:
1.5.1. osobiście w siedzibie SLAVI poprzez dostarczenie urządzenia i prawidłowe wypełnienie formularza Zgłoszenia Naprawy;
1.5.2. poprzez dostarczenie urządzenia do siedziby SLAVI za pośrednictwem Kuriera SLAVI, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Zgłoszenia Naprawy.
1.6.W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej Klient wraz z urządzenia dostarcza także dowód zakupu urządzenia (fakturę VAT lub paragon) oraz kartę gwarancyjną. W przypadku braku dostarczenia dowodu zakupu urządzenia, Klient zobowiązany jest do wskazania SLAVI numeru dowodu zakupu urządzenia, w celu weryfikacji zakupu w dokumentacji SLAVI.
1.7. Jeśli urządzenia nie mają nadanego własnego numeru seryjnego, lub jest on nieczytelny, to w celu identyfikacji, na urządzeniach może zostać naniesione oznaczenie własne SLAVI.
1.8.Warunki i zakres napraw gwarancyjnych reguluje karta gwarancyjna urządzenia.
1.9.Treść formularza Zgłoszenia Naprawy określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Prawidłowo wypełniony formularz Zgłoszenia Naprawy posiada wypełnione przez Klienta wszystkie rubryki oznaczone znakiem (*).

2. Procedura wstępna

2.1. Przed podjęciem naprawy, urządzenie dostarczone do SLAVI zostanie zdiagnozowane pod kątem usterki i jej opisu przedstawionego przez Klienta w formularzu Zgłoszenia Naprawy /wersja elektroniczna/.
2.2.Koszt diagnozy urządzenia zgłoszonego do naprawy jest płatny i wynosi 80 zł netto.
2.2.1. Koszt diagnozy, nie jest naliczany w przypadku naprawy gwarancyjnej.
2.2.2. Koszt diagnozy, nie jest naliczany w przypadku zlecenia przez Klienta wykonania przez SLAVI naprawy pogwarancyjnej urządzenia oraz w przypadku wykonania naprawy pogwarancyjnej, o której mowa w pkt 2.4.4
2.3.Po zdiagnozowaniu usterki, przed podjęciem naprawy, SLAVI informuje Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu Zgłoszenia Naprawy o:
2.3.1. zdiagnozowanej usterce,
2.3.2. objęciu danej usterki naprawą gwarancyjną lub pogwarancyjną, w tym ewentualnych przyczynach odmowy objęcia usterki naprawą gwarancyjną,
2.3.3. szacowanym czasie dokonania naprawy,
2.3.4. kosztach usunięcia usterki (dot. naprawy pogwarancyjnej),
2.3.5. sposobie rozpatrzenia zgłoszenia (dot. naprawy gwarancyjnej).
2.4.W przypadku naprawy pogwarancyjnej:
2.4.1. na podstawie informacji, o której mowa w pkt. 2.3 Klient decyduje o dalszym przebiegu zgłoszenia naprawy. Dyspozycja Klienta w tym zakresie winna nastąpić w formie wiadomości email wysłanej zwrotnie SLAVI w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania przez SLAVI informacji, o której mowa w pkt. 2.3. W uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek Klienta oznaczony w formularzu Zgłoszenia Naprawy, termin złożenia Dyspozycji Klienta może zostać ustalony indywidualnie przez SLAVI.
2.4.2. w przypadku braku decyzji Klienta w terminie, o którym mowa w pkt. 2.4.1, a także w razie rezygnacji przez Klienta z naprawy, urządzenie zostanie odesłanie do Klienta wraz z fakturą obejmującą koszt diagnozy i transportu do Klienta. Klient upoważnia SLAVI do wystawienia faktury VAT obejmującej koszt diagnozy i transportu do Klienta, bez własnego podpisu.
2.4.3. w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4.2, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo, jakie wnika z korzystania z niesprawnego urządzenia oraz odpowiedzialność SLAVI, jako ostatniego użytkownika w tym przypadku serwisu, wszystkie urządzenia będą odesłane do Klienta w stanie zdemontowanym.
2.4.4. naprawa, której koszt usunięcia na podstawie diagnozy urządzenia wyniesie mniej niż 300 zł netto zostanie wykonana na podstawie samego formularza Zgłoszenia Naprawy (tj. z pominięciem informacji Klienta, o której mowa w pkt. 2.3 oraz oczekiwania na decyzję Klienta, o której mowa w pkt. 2.4.1). Pkt. 2.4.4 nie dotyczy naprawy zgłoszonej przez Klienta, jako naprawa gwarancyjna, w sytuacji, kiedy SLAVI odmówi objęcia usterki naprawą gwarancyjną.
2.5.W przypadku naprawy gwarancyjnej SLAVI realizuje świadczenie określone w karcie gwarancyjnej, zgodnie z jej zapisami.
2.6.W przypadku zgłoszenia przez Klienta naprawy gwarancyjnej oraz odmowy przez SLAVI objęcia usterki naprawą gwarancyjną:
2.6.1. jeżeli odmowa objęcia usterki naprawą gwarancyjną nastąpiła przed zdiagnozowaniem urządzenia, SLAVI nie nalicza kosztu diagnozy urządzenia oraz informuje Klienta o przyczynach odmowy objęcia usterki naprawą gwarancyjną, a także o możliwości wykonania naprawy pogwarancyjnej na zasadach wynikających z Regulaminu. W kwestii odbioru urządzenia pkt. 3.2 oraz 3.7 stosuje się odpowiednio.
2.6.2. jeżeli odmowa objęcia usterki naprawą gwarancyjną nastąpiła po zdiagnozowaniu urządzenia, SLAVI przesyła Klientowi informację, o której mowa w pkt 2.3. Pkt. 2.4 i nast. stosuje się odpowiednio.

3. Realizacja świadczeń

3.1.Wadliwe urządzenia są dostarczane do siedziby SLAVI na koszt Klienta, a w przypadku napraw gwarancyjnych na koszt SLAVI. W przypadku napraw gwarancyjnych, po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta, SLAVI organizuje odbiór urządzenia bezpośrednio od Klienta przez Kuriera SLAVI. Kurier SLAVI odbiera urządzenie bezpośrednio od Klienta najwcześniej 1 dzień po dacie zgłoszenia naprawy.
3.2.Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej SLAVI informuję Klienta o wykonaniu naprawy i konieczności odbioru urządzenia z siedziby SLAVI. Informacja jest przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zgłoszenia Naprawy.
3.3.W przypadku naprawy pogwarancyjnej wraz z informacją, o której mowa w pkt. 3.2 SLAVI przesyła Klientowi fakturę VAT obejmującą koszty usunięcia usterki, o których mowa w pkt. 2.3.4, z ustalonym terminem płatności.
3.4.Klient upoważnia SLAVI do wystawienia faktury VAT obejmującej koszty usunięcia usterki bez własnego podpisu.
3.5.W przypadku napraw gwarancyjnych zasady dalszego biegu gwarancji reguluje karta gwarancyjna. 3.6.Wymienione podczas napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, uszkodzone części urządzenia pozostają własnością producenta lub SLAVI.
3.7. Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w ciągu 30 dni od daty przesłania informacji, o której mowa w pkt. 3.2, SLAVI wzywa Klienta w sposób określony w formularzu Zgłoszenia Naprawy, jak również w sposób pisemny, do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, SLAVI jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie urządzenia. Opłata ta wynosi 15% aktualnie obowiązującej stawki czynszu za 1m2 powierzchni magazynowej w siedzibie SLAVI, naliczanej od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu, z dołu za każdy miesiąc przechowania.

4. Postanowienia końcowe

4.1.Oznaczone w pkt 1.1 dane adresowe SLAVI wskazują siedzibę, a także adres korespondencyjny SLAVI.
4.2.Regulamin wchodzi w życie z dniem [01-03-2016] i obowiązuje bezterminowo.
4.3.SLAVI zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie, bez konieczności uzasadniana zmian.
4.3.1. W przypadku zmiany Regulaminu SLAVI poinformuje o tym poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej SLAVI.
4.3.2. Jeżeli nie postanowiono inaczej zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej SLAVI.
4.4. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu są i będą prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub części, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieskutecznych lub nieważnych postanowień Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.5.Sądami właściwymi do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z niniejszym Regulaminem, będą Sądy Powszechne właściwe ze względu na siedzibę SLAVI.

Do pobrania:

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych [PDF]