Kategorie bloga

Certyfikaty

Jakość

Przelicznik jednostek ciśnienia: dowiedz się, jak obliczyć MPa na bar, PSI

star_rateOcena artykułu 0

Wstęp - przelicznik jednostek ciśnienia

1 MPa ile to bar, a 1 PSI to ile atmosfer? Mało osób zna prawidłowe odpowiedzi na te pytania, dlatego powstał przelicznik jednostek ciśnienia. Jednak, by móc swobodnie poruszać się i interpretować informacje zawarte w przeliczniku, a następnie wdrażać te wiadomości i podnosić efektywność pracy, np. z nitownicami pneumatycznymi czy pneumatyczno-hydraulicznymi, należy wiedzieć, co te hasła oznaczają. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o jednostkach ciśnienia, a także o tym, jakie parametry ciśnienia podczas pracy z nitownicami są: optymalne, bezpieczne i nieobciążające dla narzędzia.

Ciśnienie [Pa]: charakterystyka i podział

Przeliczanie jednostek: megapaskal na bar czy PSI na bar, warto poprzedzić analizą terminu - ciśnienie. Słowo to, definiuje się, jako wielkość skalarną, którą określa się i opisuje za pomocą wartości siły działającej prostopadle do powierzchni, podzieloną przez powierzchnię na jaką ona działa. Za pomocą wzoru, ciśnienie przedstawia się następująco:

= FnS, gdzie:

p - ciśnienie [Pa]

Fn - składowa siły prostopadła do powierzchni [N]

S - powierzchnia [m²]

Inaczej określa się ciśnienie, jeśli chodzi o gazy w spoczynku, ponieważ w takich przypadkach jest to funkcja: objętości, masy oraz temperatury, jakie gaz wywiera na ścianki naczynia.

Ciśnienie można zmierzyć za pomocą dwóch specjalnych narzędzi, jak manometr i barometr. Z czego pierwszy przyrząd służy do pomiaru ciśnienia względem otoczenia, a drugi do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie dzieli się na dwa rodzaje: względne i bezwzględne. Ciśnienie bezwzględne wyznacza się względem próżni doskonałej, której ciśnienie jest równe 0. Natomiast  ciśnienie względne, określa się na podstawie ciśnienia w otoczeniu. Mając informacje na temat tego, ile wynosi ciśnienie względne, bez problemu da się wyliczyć ciśnienie bezwzględne. Przykładowo, jeśli w pojemniku ciśnienie względne wynosi 0,5 MPa, wówczas ciśnienie bezwzględne równa się 0,5 MPa + 0,1 MPa = 0,6 MPa, dla wyjaśnienia wartość 0,1 MPa, to ciśnienie atmosferyczne.

Jakie są jednostki ciśnień?

Podstawowa jednostka ciśnienia to Pa, czyli:

  • paskal [Pa]

Warto wiedzieć, że:

1 Pa= 1N/1m²

W praktyce używa się jednostek takich jak kPa - kilopaskal (103Pa), MPa - megapaskal (106MPa), GPa - gigapaskal (109Pa), hPa - hektopaskal (100 Pa).

  • bar

Bar, to miara ciśnienia, którą określa się jako:

106 dyn/cm2 = 106 b = 1 Mb (megabara).

  • N/mm²

N, czyli Niuton, jest jednostką siły w układzie SI na mm².

  • kG/m²

Pozaukładowa jednostka miary - kG (kilogram-siła) na m².

  • kG/cm² [at]

kG - atmosfera techniczna, to pozaukładowa jednostka miary ciśnienia. Odpowiada ciśnieniu wywoływanym siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm².

  • atmosfera fizyczna [atm]

[atm], to pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, która jest równa 760 mmHg (milimetrów słupa rtęci) w temperaturze 0 °C przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

  • milimetr słupa rtęci (mmHg)

To pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa 133,322387415 Pa.

  • milimetr słupa wody (mm H2O)

Milimetr słupa wody jest pozaukładową jednostką miary ciśnienia równą ciśnieniu słupa wody o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,16 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim

  • tor (Tr)

Tor należy do grupy pozaukładowych jednostek miary ciśnienia. Odpowiada on 1/760 atmosfery fizycznej.

  • funt na cal kwadratowy [PSI]

PSI, to jednostka pochodna ciśnienia lub naprężenia w brytyjskim systemie miar. 1 psi = 6 894,75729 Pa

Ciśnienie, a narzędzia do nitowania (nitownice)

Nitownice - narzędzia do nitowania, a ciśnienie

Nitownice pneumatyczne oraz pneumatyczno-hydrauliczne wymagają zasilania sprężonym powietrzem. Parametry sprężonego powietrza mają bezpośredni wpływ na jakość pracy i żywotność urządzeń pneumatycznych. Nitownice pracują w zakresie 6-7 bar, przy czym wartość środkowa 6,5 bar jest ustawieniem optymalnym. Informacje te znajdziemy w instrukcjach obsługi narzędzi FAR oraz tabeli danych technicznych.

Dla utrzymania właściwych parametrów stosuje się reduktor ciśnienia oraz filtr z odwadniaczem, nie zaleca się stosowania naolejaczy - powietrze powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych.

Stacje przygotowania powietrza

Stacje przygotowania powietrza instalujemy przy każdym stanowisku pracy. Poleganie tylko na filtrach zainstalowanych przy kompresorze jest niewłaściwe, ponieważ nie uwzględniają one zanieczyszczeń i kondensatu z samej sieci.

Przeliczanie jednostek ciśnienia na przykładzie konkretnych narzędzi

Manometry najczęściej wyskalowane są w barach (bar), paskalach (Pa) oraz w funtach na cal 2 (PSI).

1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI

Czyli na reduktorze ciśnienia nastawiamy: 

6,5 bar = 0,65 Mpa = 94 PSI

Dla przeliczeń innych jednostek może posłużyć poniższa tabela:

Tabela - przeliczniki jednostek ciśnienia, bar, mbar, PSI

Należy pamiętać, że ciśnienie zasilające, to ważny parametr, jednakże istotna jest również jego ilość. Dane te, możemy odczytać w DANYCH TECHNICZNYCH NITOWNIC. Zbyt mała ilość powietrza powoduje spadek mocy urządzenia, natomiast niedobory okresowe (wahania ciśnienia w sieci) wpływają na brak powtarzalności procesu nitowania. 

Podsumowanie

Podsumowanie - jednostki ciśnienia

Zapewnienie prawidłowych parametrów sprężonego powietrza pozwala na osiągnięcie  wyższej produktywności i niższych kosztów pracy. Dlatego, tak ważne jest, aby przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić jaka wartość ciśnienia powietrza jest dla niego optymalna, jednocześnie pamiętając o zapewnieniu właściwej jego ilości. Za pomocą tabeli z przelicznikiem jednostek ciśnienia, bez problemu możliwa jest sprawna konwersja jednostek ciśnienia. Jeśli w Twojej firmie pojawiają się problemy i trudności związane z, np.  weryfikacją ciśnienia, odpowietrzaniem nitownic, prawidłowym uzbrojeniem nitownicy do danej aplikacji, wymianą trzpieni i głowic, uzupełnieniem i wymianą oleju, właściwą ilością powietrza przy stanowiskach pracy - proponujemy rozwiązanie w formie szkoleń dla firm. Odpowiednio wdrażane informacje ze szkolenia pozwolą na maksymalne zwiększenie żywotności urządzeń oraz ich prawidłową eksploatację.